Aktualności

 • W dniu 11 stycznia 2024 roku, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, w osobie Zastępcy Dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji pismem (o sygnaturze: DAB-II.710.153.2023), w odpowiedzi na zapytanie po raz kolejny potwierdziło własne wcześniejsze stanowisko z dnia 7 sierpnia 2020 r., znak: DAB-II.054.16.2020, że co do zasady strzelnice typu otwartego NIE PODLEGAJĄ prawu budowlanemu. Jest to łącznie 10 (słownie: dziesiąte) stanowisko GUNB lub Ministerstwa, potwierdzające, że takie obiekty nie podlegają prawu budowlanemu.

 • W dniu 22 grudnia 2023 roku, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie, kolejny raz (trzeci raz w roku 2023) potwierdził pismem Zastępcy Dyrektora Departamentu Skarg i Wniosków Agnieszki Talarowskiej (sygn. DSW.051.781.2023.ASK), iż strzelnice typu otwartego nie podlegają co do zasady prawu budowlanemu.

 • Informujemy, iż Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Krakowie, po kontroli nie stwierdził naruszeń na strzelnicy (analogicznie jak uprzednio Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska). Kontrola odbywała się z wykorzystaniem drona i georadaru i ostatecznie zaprzeczyła wszelkim fałszywym twierdzeniom, jakoby na terenie strzelnicy lub w jej nasypach znajdowały się jakiekolwiek prawem zakazane odpady. Kontrola potwierdziła, że kulochwyty oraz droga dojazdowa są wykorzystywane zgodnie z przepisami Ustawy prawa o odpadach oraz innych przepisów środowiskowych a także zgodnie z orzecznictwem WSA. W stosunku do osób, które w przedmiotowym zakresie artykułowały fałszywe oskarżenia, zostaną wyciągnięte konsekwencje w trybie co najmniej art. 107 WK. Kontroli RDOŚ oraz WIOŚ potwierdziły, że Strzelnica w Zimnodole funkcjonuje w pełni zgodnie z przepisami środowiskowymi.
 • WINB W KRAKOWIE PRZESĄDZIŁ: STRZELNICA OD POCZĄTKU DZIAŁA LEGALNIE I MOŻNA NA NIEJ PROWADZIĆ LEGALNE STRZELANIA.
  Cytaty postanowienia WINB w Krakowie:
  1. POSTANOWIENIE NR 727/2023 z 25.09.2023r (…) „uchylam zaskarżone postanowienie (PINB w Olkuszu – przypis) w całości (…)
  2. MWINB w postanowieniu wskazał wyraźnie, że „PINB nie wykazał, i treść akt nie dokumentuje, że w wyniku budowy występuje stan zagrożenia. PINB wskazał natomiast, że w jego ocenie stan zagrożenia istniej w związku z prowadzonymi strzelaniami. W tym zakresie, w związku z treścią art. 16 Kpa, wobec wydanych przez Burmistrza decyzji, subsumpcja dokonanych przez PINB ustaleń pod normę art. 48 ust. 2 Pr. Bud. Jest sprzeczna ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym”. Oznacza to, że organ nadzoru budowlanego nie zgromadził i nie przedstawił dowodów, które pozwalałyby przyjąć, że istnieje jakikolwiek stan zagrożenia.
  3. MWINB w postanowieniu stwierdził „Zasady dotyczące funkcjonowania strzelnic, w tym odnoszące się do bezpieczeństwa strzelań sportowych i szkoleniowych określają przepisy u.b.a. Zauważyć więc należy, że organem właściwym do rozstrzygania kwestii dotyczących bezpieczeństwa strzelań jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz. Skoro Burmistrz, co już zostało wskazane, zatwierdził regulamin strzelnic, to w ramach przysługującej mu właściwości miejscowej i rzeczowej treścią wydanych decyzji wiążąco ocenił, że strzelania wykonywane zgodnie z zatwierdzonym regulaminem są bezpieczne”. I dalej: „Tak PINB, jak i pozostałe organy nadzoru budowlanego nie mają właściwości pozwalającej na weryfikację i ocenę działań organu gminy, w tym co do działań, które (…) wydają się prowadzić do nieznanego Prawu budowlanemu ograniczeniu skutków wywołanych przez pozostające w obiegu prawnym, ostateczne decyzje BMiGO znak: BC.5561.1.2023 z dnia 9 stycznia 2023 r., BC.5561.2.2023 z dnia 10 stycznia 2023 r. i znak: BC.5561.3.2023 z dnia 10 stycznia 2023 r., którymi Burmistrz zatwierdził regulamin strzelnicy sytuowanej w miejscowości Zimnodół, Gmina Olkusz, na działkach będących własnością Pana Łukasza Kocjana”. Oznacza to, że strzelania prowadzone w zgodzie z regulaminem są bezpieczne i nie ma formalnych przeszkód dla ich prowadzenia. Sporna kwestia czy obiekt wymagał pozwolenia na budowę, czy też nie pozostaje irrelewantna prawnie dla możliwości i bezpieczeństwa prowadzenia zajęć strzeleckich na strzelnicy.
  4. MWINB dalej w postanowieniu: „Wskazać należy, że na tym etapie postępowania naprawczego, bo do grupy takich postępowań należy zaliczyć postępowanie legalizacyjne, przepisy Pr.bud. nie przewidują wydania zakazu użytkowania samowolnie budowanego obiektu budowlanego, do czego sprowadza się wydany przez PINB nakaz „zaprzestania na obiekcie prowadzenia czynności o charakterze strzeleckim””. Powyższe oznacza, że organ nadzoru nie był i nie jest władny do wstrzymania możliwości prowadzenia działań strzeleckich na strzelnicy.

  WSZYSTKIE OSOBY, ROZPOWSZECHNIAJĄCE FAŁSZYWE INFORMACJE O RZEKOMEJ NIELGALNOŚCI STRZELNICY OTRZYMAJĄ POZWY DO SĄDU ORAZ ORGANÓW ŚCIGANIA – wszystkie fałszywe wpisy zostały udokumentowane

 • UWAGA Informujemy, że w dniach 20-21.09.2023 strzelania będą trwały wyjątkowo do godziny 18- tej. Za utrudnienia przepraszamy.
 • 21.07.2023 W odpowiedzi na zapytanie o „status prawny strzelnicy” w Zimnodole koło Olkusza, Pani Dyrektor Agnieszka Talarowska z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego odpowiedziała w piśmie z 12 lipca 2023 roku, iż – cyt.: „(…) w kwestii oceny statusu prawnego strzelnic zewnętrznych informuję, że w sprawie strzelnic, które nie spełniają definicji zawartej w art. 3 pkt. 1 ustawy – Prawo budowlane, GINB stoi na stanowisku, że takie strzelnice nie są obiektami budowlanymi„.
  Pismo GUNB z 12 lipca 2023 r – sygn.: DSW.051.443.2023.ASK
  Zatem zdaniem GUNB przedmiotowe strzelnice nie wymagają pozwolenia na budowę, nie podlegają jurysdykcji nadzoru budowlanego, nie wymagają odbiorów ect. Stanowisko GUNB oraz Ministerstwa Rozwoju w tym zakresie pozostaje niezmienne od co najmniej pięciu lat!

 • 13.07.2023 Departament Prawny Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w Warszawie stoi na stanowisku, iż strzelnice takie jak w Zimnodole znajdują się poza zakresem prawa budowlanego i „znajdują się poza zakresem kompetencji nadzoru budowlanego”.

  Zachodzi więc podejrzenie popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień przez niektórych urzędników PINB w Olkuszu. W przedmiotowym zakresie, zostało przygotowane zawiadomienie do Prokuratury.

  Jeśli urzędnicy PINB nie posiadają stosownych kompetencji w zakresie znajomości prawa budowlanego, to  być może powinni wystąpić o poradę do Departamentu Prawnego GUNB w Warszawie a także do Ministra Rozwoju, który wyraził analogiczne stanowisko do GUNB. 

  Dla porządku przypominamy, iż Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego – Jacek Kozłowski w dniu 3 grudnia 2018 r w piśmie DPR.022.739.2018 wyjaśnił, iż strzelnice takie jak w Zimnodole (powstałe z przesunięcia mas ziemi) w ogóle nie podlegają prawu budowlanemu lub nadzorowi budowlanemu–cyt.: 

  (…) przez obiekt budowlany należy rozumieć: budynek, budowlę bądź obiekt architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z wyrobów budowlanych (art. 3 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane). Obecnie, zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane, aby obiekt mógł zostać uznany za obiekt budowlany, musi zostać wzniesiony z wyrobów budowlanych. Tym samym przykładowo obiekt, który powstał jedynie w wyniku przemieszczenia mas ziemi, nie jest obiektem budowlanym, bowiem nie spełnia definicji z art. 3 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane.

  Strzelnica, która nie spełnia powyższej definicji, nie jest obiektem budowlanym, co w konsekwencji oznacza, nie wymaga pozwolenia na budowę, nie wymaga pozwolenia na użytkowanie i ZNAJDUJE SIĘ POZA ZAKRESEM KOMPETENCJI ORGANÓW NADZORU BUDOWLANEGO.
  Natomiast jeśli jakaś strzelnica jest obiektem budowlanym, wówczas mają do niej zastosowanie przepisy ustawy – Prawo budowlane”.

  Zatem, PINB w Olkuszu w naszej opinii wydał postanowienie bezprawne, sprzeczne z przepisami prawa budowlanego, sprzeczne z pisemnymi stanowiskami własnych przełożonych czyli Departamentu Prawnego GUNB oraz Ministerstwa Rozwoju.     

 • W związku z pracami modernizacyjnymi, strzelnica nieczynna do odwołania.
  Zapraszamy wszystkich cywilnych strzelców, sportowców, kolekcjonerów a także strzelców taktycznych. Lokalni strzelcy mogą korzystać ze strzelnicy bezpłatnie, więcej informacji w zakładce cennik.

Cennik chwilowo niedostępny – zostanie udostępniony wkrótce.

Posiadamy do dyspozycji:
6 osi strzeleckich 28x28m
1 oś 100m
1 oś 200m
1 oś 300m (w trakcie organizacji)

 • Poseł Ireneusz Raś wraz z przedstawicielami lokalnej władzy rozpowszechniali fałszywe informacje o rzekomej nielegalności obiektu, co jest sprzeczne ze stanowiskiem Departamentu Prawnego Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Ministra Rozwoju, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Stołecznej Policji (Więcej informacji w zakładce Legalność Obiektu). Wobec osób rozpowszechniających fałszywe informacje będą wyciągane konsekwencje prawne.
 • Zdarzają się przypadki rozpowszechniania fałszywych informacji i rzekomej nielegalności strzelnicy co jest sprzeczne z obowiązującym prawem i wytycznymi Ministerstw oraz stanami faktycznymi. W związku z powyższym wobec osób, które rozpowszechniały ulotki z fałszywymi informacjami będą wyciągane konsekwencje prawne.

UWARUNKOWANIA PRAWNE ORGANIZACJI I REALIZACJI STRZELNIC W POLSCE:

https://jazdaprawna.pl/uwarunkowania-prane-organizacji-i-realizacji-strzelnic-w-polsce/